Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Vijesti - (broj: 72)

18.06.2004

To­var­nički not­tur­no - (broj: 72)

18.06.2004

Mlačna noć, u selu lavež, kasan Ćuk il netopir, Ljubav cvijeća – miris jak i strasan, Slavi tajni pir… A. G. Matoš

Dan općine Tovarnik

U Ze­mu­nu zaživje­la hr­vat­ska in­sti­tu­ci­ja - (broj: 72)

18.06.2004

Som­bor­ci u Bi­lju - (broj: 72)

18.06.2004

Proteklog vikenda

Ma­la Šoka­di­ja u »Mo­ston­gi« - (broj: 72)

18.06.2004

Prvi nastup

Ve­se­li­li se Šok­ci - (broj: 72)

18.06.2004

HKPD »Jelačić« i HKUD »Bodrog« u Tovarniku

Umi­jeće naj­mlađih Sonćana - (broj: 72)

18.06.2004

Dani dječjeg stvaralaštva u Apatinu i Sonti

O re­zul­ta­ti­ma na svim je­zi­ci­ma - (broj: 72)

18.06.2004

Skupština i Izvršno vijeće APV izdaju publikaciju o svom radu

Šling i sla­mar­ke na Do­na­u­fest-u - (broj: 72)

18.06.2004

Dani Vojvodine na festivalu rukotvorina u Ulmu

Preminuo Stevan Dedijer - (broj: 72)

18.06.2004

Pre­u­smje­ra­va­nje pro­me­ta na au­to­ce­sti - (broj: 72)

18.06.2004

Priopćenje za javnost Kompanije Vojput

Ime i po­vi­jest Sri­je­ma - (broj: 72)

18.06.2004

Hrvatske narodne nošnje zapadnoga Srijema (II. dio)

Pre­ko Du­na­va ćiri­li­ca i srp­ska za­sta­va - (broj: 72)

18.06.2004

Kako je umirao moj narod (33.)

Bu­njev­ci u no­voj državi - (broj: 72)

18.06.2004

Različite vizije uređenja države pred izbore za Ustavotvornu skupštinu najavile su kraj jedinstva među subotičkim Slavenima

Utjecaj političkih promjena na izjašnjavanje Hrvata Bunjevaca koncem XIX. i tijekom XX. Stoljeća (3.)

Danas slavimo srce - (broj: 72)

18.06.2004

Sigurni u budućnost

Svje­dočan­stvo o tra­di­ci­ji - (broj: 72)

18.06.2004

Knjiga koja ocrtava duh života bunjevačkih Hrvata

Predstavljena fotomonografija »Naši mladenci« Stanke Kujundžić

Vijesti - (broj: 72)

18.06.2004

Ne­cen­zu­ri­ra­no se­ci­ra­nje re­al­no­sti - (broj: 72)

18.06.2004

Talkshow »Uho, grlo, nož« na subotičkoj kazališnoj sceni

Izvorni likovni izražaj - (broj: 72)

18.06.2004

Održan okrugli stol o »Umjetnosti u tehnici slame«

Završen Prvi likovni susret u Đurđinu

Niko Andrijašević (1882.-1951.) - (broj: 72)

18.06.2004

Bo­gat­stvo hr­vat­skog usme­nog stva­ra­laštva - (broj: 72)

18.06.2004

Tribina o Balintu Vujkovu u Zagrebu

Ante Zolnaić TRAGANJA - (broj: 72)

18.06.2004

IZ ANTOLOGIJE POEZIJE BUNJEVAČKIH HRVATA

Po­vi­jest se­ge­din­skih Hr­va­ta - (broj: 72)

18.06.2004

Ladislav Heka, »Povijest Hrvata Dalmatina u Segedinu«, Budimpešta, 2004, str. 102.

Važan pro­jekt na­ci­o­nal­ne kul­tu­re - (broj: 72)

18.06.2004

Somborska promocija Leksikona značajna je i zbog nade da će Leksikon okupiti oko sebe još suradnika koji će obogatiti i upotpuniti njegov sadržaj napose kada je u pitanju šokački etnikum

Somborska promocija Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca

Ovca - (broj: 72)

18.06.2004

Multi korisna domaća životinja

Ljet­ni spek­tar - (broj: 72)

18.06.2004

Pr­vi krug - (broj: 72)

18.06.2004

Euro 2004 u Portugalu

Vijesti - (broj: 72)

18.06.2004

Hr­vat­ska pri­je Hr­va­ta - (broj: 72)

18.06.2004

Postoje različita mišljenja o podrijetlu Hrvata, no većina se povjesničara slaže da su nositelji imena - pleme Hrvata, Južni Slaveni koji su tijekom Velike seobe naroda naselili područja duž Drave i Dunava do Jadranskoga mora * Međutim, u sljedećim stoljećima isprepleli su se mnogi utjecaji pa imamo razloga tvrditi da Hrvati zapravo niotkuda nisu došli – oni su se ovdje formirali

Priča o Hrvatima

Šut­nja – da se za­gr­lja­ji sleg­nu - (broj: 71)

11.06.2004

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay