Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Pr­va go­di­na Kon­ven­ci­je

Sada već davne 1997. godine, 15. rujna, potpisan je između tadašnje SRJ (danas SCG) i Republike Hrvatske bilateralni Sporazum o socijalnom osiguranju uz klauzulu o stupanju na snagu prvog dana nakon isteka mjeseca u kojemu će biti razmijenjeni ratifikacijski instrumenti. Prema ovom povijesnom Sporazumu, koji su svojevremeno potpisali Milan Milutinović (SRJ) i Mate Granić (RH), trebalo je gotovo punih šest godina da bi se kompletirala i dovršila cjelokupna administracijska procedura potrebna za konačnu realizaciju »Konvencije« koju su još od ratne 1991. godine očekivali svi potencijalni budući umirovljenici.
    Danas, pred svoju prvu obljetnicu aktivnog ostvarivanja u međudržavnoj praksi, u postupku je oko 250 zahtjeva.
PRAVNI PROPISI: S obzirom kako je u pitanju Sporazum između dvije države (bilateralni) svaka od potpisnica je usuglasila sljedeće pravne propise: o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti; o mirovinskom i invalidskom osiguranju; o osiguranju za slučaj povrede (nesreće) na radu i profesionalne bolesti; o osiguranju za slučaj nezaposlenosti.
    Odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se na osobe za koja važe ili su važili pravni propisi jedne ili obje države ugovornice, te na druge osobe koja prava izvode od tih osoba.
     Sporazumom je precizirano kako se na korisnika mirovine, ostvarene prema pravnim propisima obje države ugovornice, primjenjuju isključivo pravni propisi one države ugovornice na čijem teritoriju ima prebivalište.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA: Zahtjevi, izjave ili pravna sredstva koja su u primjeni ovog Sporazuma ili pravnih propisa jedne države ugovornice, podnijeta organu, nositelju ili nekoj drugoj nadležnoj službi jedne države ugovornice smatraju se zahtjevima, izjavama ili pravnim sredstvima podnijetim organu, nositelju ili nekoj drugoj nadležnoj službi druge države ugovornice.
    Zahtjev za davanje, podnijet prema pravnim propisima jedne države ugovornice, smatra se i zahtjevom za odgovarajuće davanje prema pravnim propisima druge države ugovornice koje dolazi u obzir primjenom ovog Sporazuma.
    Prilikom podnošenja zahtjeva usug-lašeno je oslobađanje ili smanjenje poreza i taksi za pismene podneske ili dokumente koji se prilažu, te što je iznimno važno napomenuti:
    Isprave, dokumenti i pismeni podnesci bilo koje vrste, koji se prilažu prilikom primjene ovog Sporazuma, ne podliježu ovjeri.
    Zahtjeve osiguranika za ostvarivanje prava na starosnu, invalidsku i obiteljsku mirovinu podnijete do 30. travnja 2003. godine, u kojima su u ukupan mirovinski staž unijeti i periodi osiguranja navršeni na teritoriju Republike Hrvatske, rješavaju nadležne filijale.
    Zahtjeve koji su podnijeti od 1. svibnja 2003. godine rješavaju Odjeli za mirovinsko i invalidsko osiguranje po međunarodnim ugovorima u Direkciji Fonda u Beogradu, odnosno Pokrajinskom fondu u Novom Sadu. Filijale se, sukladno s člankom 56. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku, očituju zaključkom o nenad-ležnosti i kompletirane predmete dostav-ljaju u rad nadležnim odjelima u Beogradu i Novom Sadu, o čemu obavještavaju i osiguranika koji je zahtjev podnio.
POKRETANJE POSTUPKA: Prava na davanja, koja su od 8. listopada 1991. godine do dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, nositelji će po službenoj dužnosti ponovno utvrditi i obračunati iznos davanja primjenom odredaba Sporazuma, pri čemu se pravosnažnost donesenog rješenja neće smatrati preprekom za ponovno određivanje davanja. Nadležne filijale pokreću postupak za ponovno utvrđivanje i obračun davanja za korisnike starosne, invalidske ili obiteljske mirovine, koji su ta prava ostvarili u periodu od 8. listopada 1991. do 30. travnja 2003. godine, a kojima je mirovinski staž utvrđen i period osiguranja navršen u Republici Hrvatskoj, bez obzira kada su rješenja donijeta. Postupak se pokreće po službenoj dužnosti.
ISPLATA DAVANJA: Nositelj nadležan za pružanje davanja prema ovom Sporazumu izvršava svoju obvezu, s oslobađajućim djelovanjem, isplatom novčanih davanja korisnicima u svojoj nacionalnoj valuti. Preračunavanje davanja u valutu druge države ugovornice se vrši prema paritetu valuta koji je važio na dan kada je nositelj, nadležan za pružanje davanja, doznačio sredstva isplatnom organu u svojoj državi radi isplate korisnicima u drugu državu ugovornicu. Naknade predviđene ovim Sporazumom isplaćuju se u valuti one države ugovornice u kojoj se nalazi sjedište nositelja na čiji teret padaju davanja.      

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay