Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina

Poštujući osnovno ljudsko pravo na obrazovanje Republika Srbija je osigurala uvjete da svaki građanin ima pravo na obrazovanje na materinskom jeziku. Pravo na obrazovanje na materinskom jeziku može se ostvariti kroz nastavu na jezicima nacionalnih manjina, pohađanjem izbornog predmeta jezik nacionalne manjine i u dvojezičnoj nastavi.
Cjelokupno obrazovanje na svom materinskom jeziku, uz obvezni nastavni predmet Srpski kao nematerinji jezik, omogućeno je učenicima osam nacionalnih manjina: albanske, bošnjačke, bugarske, mađarske, rumunjske, rusinske, slovačke i hrvatske nacionalne manjine. 
U predškolskim ustanovama također je omogućeno ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.
Za učenike pripadnike nacionalnih manjina koji se obrazuju na srpskom jeziku omogućeno je pohađanje 16 izbornih predmeta/programa Materinji jezik/govor s elementima nacionalne kulture.
To su: mađarski, bosanski, romski, rumunjski, slovački, bugarski, hrvatski, rusinski, bunjevački, vlaški, makedonski, ukrajinski, češki, albanski, slovenački jezik s elementima nacionalne kulture. 
Dvojezično obrazovanje na srpskom i jeziku nacionalne manjine ostvaruje se samo u jednoj osnovnoj školi na bugarskom i srpskom jeziku.
Prema podacima sa sajta Ministarstva prosvjete u Srbiji 45.683 učenika pohađa nastavu na jezicima manjina u 189 škola koje realiziraju obrazovanje na jednom od osam jezika nacionalnih manjina. 
I. B.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika