Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Usvojeni godišnji planovi ZKVH-a i Vijeća

Hrvatsko nacionalno vijeće donijelo je na prvoj ovogodišnjoj sjednici pozitivno mišljenje o godišnjem programu i financijskom planu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i usvojilo godišnje izvješće za prošlu godinu, te godišnji plan i financijski plan Vijeća za 2020. godinu. 
HNV je usvojio pozitivno mišljenje u postupku imenovanja Ivane Šimunović za članicu školskog odbora Osnovne škole Aleksa Šantić u Vajskoj, pozitivno mišljenje za kandidata mr. Lászlóa Dénesa u postupku izbora ravnatelja Osnovne škole za poseban glazbeni odgoj i obrazovanje Stevan Hristić u Apatinu i pozitivno mišljenje za Stevana Mačkovića u postupku imenovanja ravnatelja ustanove Историјски архив Суботица – Szabadkai Történelmi Levéltár – Povijesni arhiv Subotica.
Vijeće je usvojilo negativno mišljenje na prijedlog plana upisa u Politehničkoj školi u Subotici u školskoj 2020/21. godini »operater za izradu namještaja po dualnom modelu u području rada šumarstvo i obrada drveta« u trajanju od tri godine – 1 odjel s 30 učenika. Naime, kako je obrazložila članica Izvršnog odbora zadužena za obrazovanje Margareta Uršal, do sada je na hrvatskom nastavnom jeziku bio četverogodišnji smjer »arhitektonski tehničar«, te Vijeće smatra kako i nadalje treba biti četverogodišnji a ne trogodišnji smjer, jer žele osigurati pretpostavke za dalje obrazovanje i usavršavanje učenika.  

ZKVH – znanost i kultura
             
Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2020. kao i financijski plan za ostvarenje programa koje je obrazložio ravnatelj ustanove Tomislav Žigmanov. Proračunom APV za 2020. predviđeno je da Pokrajinsko tajništvo izdvoji sredstva u visini od 10 milijuna dinara, od toga je 50% predviđeno za troškove tekućeg rada, zarade, naknade i stalne troškove i 50% za programske aktivnosti. Ukupno planirani prihodi ZKVH-a, zajedno s prenesenim sredstvima iz prošle godine, su 14.646.555 dinara. 
ZKVH program rada temelji na dvama stupovima – temeljnim dokumentima ustanove i dosadašnjim programskim aktivnostima i mjestu koje je ustanova zauzela na kulturnoj sceni Hrvata u Vojvodini. U programu se predviđa šest konkretnih područja djelovanja u kojima će se realizirati planirani sadržaji i program rada za 2020. godinu: 1. znanstveno-istraživački rad i izrada registra nematerijalne kulturne baštine (2.432.000 dinara); 2. kodifikacija i organiziranje arhivske građe u Zavodu, nastavak digitaliziranja publikacija i izrada bibliografija (1.853.000); 3. produkcija i koordinacija kulturnih događaja i njihova prezentacija (2.380.000); 4. aktivnosti u okviru redovite djelatnosti Zavoda (1.350.000); 5. suradnja s drugim institucijama kulture i znanosti (1.273.555) i 6. profiliranje i osnaživanje ljudskih resursa, odnosno obrazovanje i usavršavanje (110.000). 
Kako se navodi u programu, on će »počivati na osmišljavanju, realiziranju i pružanju podrške znanstvenim istraživanjima te organiziranju znanstvenih skupova i stručnih rasprava iz područja od značaja za identitetska pitanja Hrvata u Vojvodini, zatim na bibliografskoj obradi knjiške građe i periodike kao i njihovoj prezentaciji putem nastavka digitalizacije koja je započela 2016. godine, objavljivanju reprezentativnih znanstvenih i umjetničkih djela, kodificiranju postojeće i ustrojavanju nove arhivske građe, priređivanju kulturnih događaja, skrbi za kulturno naslijeđe i njegovo promoviranje, programskom okupljanju znanstvene i kulturne elite, osnaživanju memoriranja i valorizacije opusa iz kulturne povijesti, te postupnom ustrojavanju aktivnosti i scene u drugim područjima visoke kulture.

Plan Vijeća za 2020. 

Vijećnici su jednoglasno usvojili godišnji plan Vijeća kojeg je obrazložila predsjednica Jasna Vojnić. Kao glavna obilježja u ovoj godini u programu su izdvojeni izbori u Srbiji, pripreme za popis stanovništva 2021., godina novog preporoda – godina velikana, te značajne obljetnice – 50 godina HKC-a Bunjevačko kolo, 150 godina od prvog broja Bunjevačko-šokačkih novina, 75 godina od izlaska dnevnih novina Hrvatska riječ i 30. obljetnica Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Vijeće planira održavanje pet sjednica nakon održane u Subotici (sljedeća se planira za ožujak u Baču). 
Glavni projekti koji proizlaze iz platforme IV. Saziva HNV-a su izgradnja Hrvatske kuće u Subotici u kojoj će se osigurati prostori za NIU Hrvatska riječ i HNV, osnivanje fondacije Spomen-dom Josip ban Jelačić, osnivanje Obrazovno-odgojnog centra Zadužbina biskupa Budanovića, razvoj infrastrukture hrvatskih institucija u Srijemu, iznalaženje odgovarajućih prostora za smještaj udruga kulture – renoviranje i uređenje Kuće Monoštorske župe, izgradnja prostora u Surčinu u župnom dvoru, opremanje Šokačke kuće u Vajskoj. U planu je i osnivanje Centra za razvoj zajednice, osnivanje rekreacijskog centra na Hrvatskom primorju, osnivanje kazališta i scene na hrvatskom jeziku u Subotici, osnivanje Muzeja Hrvata u Srbiji i druge aktivnosti u području obrazovanja, informiranja, kulture i službene uporabe jezika i pisma. 
Vijeće je usvojilo i financijski plan za 2020., prema kojem planirani prihodi iznose 53.404.000, od toga sredstva iz proračuna Republike iznose 14.224.000, iz AP Vojvodine 4.750.000, iz proračuna Grada Subotice 650.000, a iz donatorskih sredstava će se osigurati 33.780.000 dinara. Neutrošena sredstva iz ranijih godina iznose 429.986 dinara i 38.139.757 doniranih od Vlade Srbije najvećim dijelom opredijeljena za kupovinu rodne kuće Josipa bana Jelačića. 
Od 29 sjednici je nazočilo 23 vijećnika koji su jednoglasno usvojili sve odluke.
J. D.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay