Arhiv tekstova Arhiv tekstova

In­sti­tu­ci­o­na­li­zira­nje među­sobne za­šti­te

Odmiče rad na Sporazumu između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori. Nacrtom sporazuma se  potvrđuje da nacionalne manjine predstavljaju integralni dio društva i države u kojoj žive i da obogaćuju materijalnu i duhovnu kulturu zemlje kao i da doprinose produbljivanju prijateljstva i suradnje. Prema sadašnjem planu utemeljiti će se i međuvladin Mješoviti odbor koji će pratiti provedbu ovog sporazuma, koji bi se sastajao jednom godišnje.
OBRAZOVANJE: Zakonima će se razraditi područje odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu manjina i omogućiti školovanje prema posebnim programima prije čijeg donošenja će se pribaviti mišljenje udruga tih nacionalnih manjina. Posebni programi bi obavezno imali sadržaje u vezi s posebnošću nacionalne manjine poput jezika, književnosti, povijesti, zem-ljopisa te kulturnog stvaralaštva manjine. Pedagoška dokumentacija u ustanovama s nastavom na manjinskom jeziku vodila bi se i na manjinskom jeziku, a podupirat će se i zapošljavanje stručno osposobljenih djelatnika iz redova manjina na svim razinama i oblicima obrazovanja. U školskim ustanovama s nastavom na jeziku manjine bi najmanje natpolovična većina članova tijela školske ustanove bila iz redova nacionalne manjine, a poticat će se i suradnja i razmjena prosvjetnih stručnjaka, školskih programa, udžbenika i materijala, suradnja škola… Osim toga bi na područjima, na kojima se školuje manjina, bilo poticano i učenje jezika i povijesti manjina i za većinski narod.
KULTURA: Sporazumom, čije se skorašnje potpisivanje očekuje, poticalo bi se osnivanje kulturnih i prosvjetnih centara u koju svrhu će se podupirati slanje knjiga, časopisa, nositelja zvuka u nekomercijalne svrhe. Pored toga, podupirala bi se vlastita izdavačka djelatnost manjina, gostovanje profesionalnih i amaterskih KUD-ova, organiziranje kulturnih i umjetničkih nastupa koji pridonose obogaćivanju kulture i identiteta pripadnika manjina u obje zemlje.
JEZIK: Predviđena je obveza da se osigura službena uporaba pisma i jezika na područjima na kojima žive manjine, i to u postupcima pred tijelima državne uprave i lokalne samouprave te pravosudnim tijelima, u radu predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave, u postupku provedbe državnih i lokalnih izbora, kod izdavanja javnih isprava, potvrda i uvjerenja, u korištenju dvojezičnih obrazaca, natpisnih ploča, pečata i žigova državnih tijela, pri obilježavanju naziva naseljenih mjesta, ulica i trgova, javnih oznaka u prometu i toponima.
MEDIJI: Priznato bi bilo i pravo manjina na izvješćivanje putem tiska, radija i televizije na jeziku manjine, te bi se u skladu s međunarodnim standardima podupiralo izlaženje tiskanih medija, emitiranje programa radija i televizije na jeziku manjine, preuzimanje i distribucija radijskog i TV programa matične zemlje, kao i materijalno podupiranje informativne djelatnosti manjina.
POLITIKA: Omogućit će se sudjelovanje manjina u donošenju odluka koje se odnose na njihova prava i položaj na lokalnoj, pokrajinskoj i državnoj razini. Pored toga predviđa se i osiguravanje materijalnih i drugih uvjeta za izbor i djelovanje predstavnika nacionalnih manjina, uz uzdržavanje od dovođenja nacionalnih manjina u nepovoljniji položaj.
N. Perušić
  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay