Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Kako stvoriti slobodnu i kreativnu ličnost

Subotička dječja ustanova »Naša radost« organizirala je proteklog tjedna okrugli stol posvećen reformi obrazovanja, na kojem su komparirani obrazovni programi predviđeni reformom u osnovnim školama i dječjim vrtićima. Skup pod nazivom »Paralele – reforma u predškolskim ustanovama i osnovnim školama« osmislio je tim pedagoga i psihologa »Naše radosti«, a održan je u sklopu Dječjeg tjedna, kao dio tradicionalnih aktivnosti ove dječje ustanove tijekom tih dana.
PRIBLIŽAVANJE VRTIĆA I ŠKOLA: Dujo Runje, pedagog »Naše radosti«, obrazlažući potrebu ovakvih skupova istaknuo je da su sve donedavno dječji vrtići, djelomice već reformirani u ranijim godinama, bili drugačije koncipirani u odnosu na škole, te je dijete iz jednog modela odgoja i učenja prelazio u drugi koji je prvi gotovo negirao. Novim reformskim programima škole se u biti više približavaju dječjim ustanovama, usvajajući koncept jednog manje formalnog i kompleksnijeg obrazovnog sustava, koji djeci dozvoljava više slobode, inventivnosti i u biti potiče razvijanje njihovih individualnih sposobnosti. No, kvaliteta promjena koja je neminovna u kontekstu cjelokupnih promjena na globalnoj razini, kako bi se i naše društvo moglo uklopiti u ono što bi se moglo okarakterizirati kao moderni svijet, nije postignuta. Ukoliko se ne prihvate nužnosti takve transformacije, mi ćemo se naći na margini, kaže Runje.
 »U tom novom konceptu obrazovanja značajno mjesto će imati povezivanje dva bitna aspekta – stav prema mondijalizmu, odnosno globalizmu i odnos prema lokalnoj sredini, kaže Runje. Djeca moraju primiti neke univerzalne vrijednosti, i tako prihvatiti da su građani jednog svijeta koji se sve više umrežuje i povezuje, ali također obrazovni program i metoda uče-nja mora uvažiti i lokalne specifičnosti svakoga mjesta, omogućiti djeci da shvate vrijednosti i sredine u kojoj žive, i kroz to uvažiti i tradicionalne kulturne specifičnosti. Tek tada se može govoriti o jednom kompleksnom obrazovanju, u kojem će djeca prihvatiti da su i sama dio suvremenog svijeta, i istodobno razviti ljubav prema svom gradu i zavičaju, i vlastitoj tradiciji.«
LISTA PREDNOSTI I NEDOSTATAKA: Nakon razgovora učitelja i odgajate-lja s roditeljima, organiziranog u vIdu radionica, kao najvažniji problemi s kojima se susreću u primjeni reformiranog obrazovnog programa istaknuti su nepostojanje ocjene, i time nemotiviranosti djece za rad, što su kao primarne probleme naveli i učitelji, i roditelji, i djeca. Sa stanovišta učitelja, novi programi zahtijevaju više odgovornosti i više priprema za rad, dok se roditelji plaše da se u njima više prostora daje igri nego učenju.
    Na skali prednosti nove reformirane škole navodi se više slobode i više kreativnosti u svakom pogledu, što je zajednički stav svih sudionika u procesu odgoja. Učitelji prije svega navode kvalitetniju suradnju vrtića i škola, i mogućnost slobodnog izbora udžbenika, te slobodno kreiranje nastavnih aktivnosti. Veće angažiranje roditelja u nastavno-obrazovnom procesu i sami roditelji ocjenjuju kao značajnu prednost reforme.
    Na temelju iznijetih stavova, napravljena je lista problema i prednosti novog reformiranog programa obrazovanja, što svakako može poslužiti kao dobra polazna osnova za korigiranje ponuđenih rješenja i definiranje boljeg pristupa zadaći koja stoji pred prosvjetnim radnicima i pedagozima.
V. L.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay