Aktualno Aktualno

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA RADI STJECANJA PRAVA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Grad Subotica

Gradonačelnik

Broj: II-464-119/2019

Dana: 16. 5. 2019.

S u b o t i c a


Temeljem članka 146. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS broj 72/09, 81/09 ispravak, 64/10 - Odluka US i 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Odluka US, 50/2013 – Odluka US 98/2013 - Odluka US, 132/2014, 145/2014 , 83/2018 i 31/2019) i članka 21. stavak 1. Odluke o oglašavanju na teritoriju Grada Subotice (Službeni list Grada Subotica broj 4 /2019.)

Na prijedlog Komisije za građevinsko zemljište, Gradonačelnik Grada Subotice dana 16. 5. 2019, godine donosi

O D L U K U

O RASPISIVANJU NATJEČAJA RADI STJECANJA PRAVA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA

(postavljanje oglasnih panoa (bilborda))


 

UVJETI

I. Postavljanje oglasnih panoa (bilborda) planirano je na javnim površinama uz značajne prometnice i na većim slobodnim površinama, zbog njihove veličine i načina sagledavanja, shodno Planu postavljanja sredstava za oglašavanje na teritoriju Grada Subotice, broj plana 299-21/18 od lipnja 2018. godine, donijet Odlukom o donošenju Plana postavljanja sredstava za oglašavanje na teritoriju Grada Subotice (u daljem tekstu – Plan) (Sl. list Grada Subotice broj 23/18) i sukladno odredbama Odluke o oglašavanju na teritoriju Grada Subotice i temeljem odobrenja koje izdaje Javno poduzeće za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica (u daljem tekstu: Javno poduzeće).

II. Dijelovi javne površine koji se daju na korištenje raspolažu niskonaponskom mrežom električne energije koja je neophodna za nesmetano funkcioniranje bilborda.

III. Troškove priključenja na niskonaponsko napajanje kao i pribavljanje odobrenja za postavljanje bilborda snosi stjecatelj prava.

IV. Dijelovi javne površine predviđeni za postavljanje bilborda daju se na korištenje s rokom trajanja 3 godine od dana konačnosti odluke o stjecanju prava na privremeno korištenje javne površine.

V. Početni iznos naknade za postavljanje sredstva za oglašavanje u postupku, koji se propisuje odlukom kojom se uređuju naknade za korištenje općinskih cesta i ulica iznosi 17 dinara/m2/dnevno.

VI. Sudionici u javnom nadmetanju dužni su uplatiti na ime jamstva 10% od najmanjeg iznosa godišnje naknade za postavljanje sredstva za oglašavanje maksimalnih dimenzija određenih Planom, koji je utvrđen ovom odlukom i nalazi se u tablici u prilogu.

Uplata jamstva se vrši za svaku grupu lokacija posebno za koju sudionik konkurira, na račun Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, broj 165-0007007220205-77 s pozivom na broj 70-103967584 model 97.

VII. Sudionik u javnom nadmetanju koji ostvari pravo na postavljanje bilborda dužan je bilborde predviđene za tu lokaciju postaviti najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana konačnosti odluke o stjecanju prava na privremeno korištenje javne površine.

Priključenje oglasnog panoa (bilborda) na stupove javne rasvjete na niskonaponsko napajanje se vrši na temelju suglasnosti Javnog poduzeća.

VIII. Bilbordi se postavljaju sukladno s Planu postavljanja sredstava za oglašavanje na teritoriju Grada Subotice i urbanističkim uvjetima izdanim od Javnog poduzeća kojima će biti definiran točan položaj bilborda.

IX. Sudionicima u postupku javnog nadmetanja, koji nisu uspjeli sa svojim ponudama (izuzev osobi koja je ponudila sljedeći najveći iznos kojem će se iznos vratiti nakon zaključenja ugovora) iznos uplaćen na ime jamstva će biti vraćen u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahtjeva Javnom poduzeću, u nominalnom iznosu, osim ako sudionik odustane od svoje ponude.

X. Po okončanom postupku javnog nadmetanja, gradonačelnik Grada Subotice donosi Odluku o stjecanju prava na privremeno korištenje javne površine.

XI. Odluka o stjecanju prava na privremeno korištenje javne površine dostavlja se svim sudionicima u postupku javnog nadmetanja kao i Javnom poduzeću, s poukom na pravo podnošenja prigovora gradonačelniku Grada Subotice u roku od 3 dana od dana prijema odluke.

Po podnetom prigovoru, gradonačelnik odlučuje u roku od 8 dana.

XII. Sudionik u javnom nadmetanju, čija je ponuda prihvaćena, dužan je da u roku 8 dana od dana prijema odluke o stjecanju prava na privremeno korištenje javne površine podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje sredstva za oglašavanje.

Ukoliko sudionik koji je na javnom nadmetanju ponudio najveći iznos naknade za postavljanje sredstva za oglašavanje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja u predviđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat iznosa jamstva.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Komisija poziva sudionika koji je ponudio sljedeći najveći iznos, da u roku od 8 dana podnese zahtjev za izdavanje odobrenja Javnom poduzeću.

XIII. Za javno nadmetanje zainteresirane pravne osobe i poduzetnici podnose pismene prijave na adresu Subotica, Trg slobode 1, putem Službe za opću upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Subotica, u uslužnom centru, na prizemlju Gradske kuće, šalteri broj 10, 11 I 12 ili poštom – od 24. 5. 2019. godine do 3. 6. 2019. godine.

Prijava koja je podnijeta poslije oglašenog roka i koja nije kompletna neće se uzeti u obzir.

Prijava se predaje u zatvorenoj omotnici s vidljivom naznakom: »PRIJAVA ZA NATJEČAJ RADI STJECANJA PRAVA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA (postavljanje oglasnih panoa (bilborda)) – NE OTVARATI« i treba sadržiti i točne podatke o lokaciji bilborda za koju se ista podnosi.

Prijava također treba da sadrži i:

sve podatke o podnositelju prijave (poslovno ime, odnosno naziv pravne osobe, njegovo sjedište, matični broj, PIB i ime ovlaštene osobe, odnosno točan naziv radnje, ime i prezime imaoca radnje i njegov matični broj i točnu adresu stanovanja) – dokazuje se rješenjem o upisu u registar nadležnog tijela,

urednu punomoć za osobu koja će zastupati pravnu osobu ili poduzetnika na javnom nadmetanju,

podatke o vrsti objekta,

sve podatke o mjestu postavljanja objekta za koji se prijava podnosi,

izjavu da će u roku od 8 dana od dana prijema odluke o stjecanju prava na privremeno korištenje javne površine nadležnom tijelu (Javnom poduzeću) podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje sredstva za oglašavanje,

- dokaz o uplati natječajem predviđenog iznosa jamstva (originalna uplatnica ili ovjeren izvod iz banke).

XIV. Javno nadmetanje e sprovodi po sljedećem postupku:

1. Predsjednik ili ovlašteni član Komisije objavljuje početni iznos i poziva sudionike da daju svoje ponude iznosa uvećane za najmanje 5% od početnog iznosa.

2. Sudionici se javljaju za davanje ponude podizanjem ruke.

3. Predsjednik ili ovlašteni član Komisije pokretom ruke dozvoljava sudioniku koji se najranije javio da dâ svoju ponudu.

4. Sudionik javnog nadmetanja dužan je javno i glasno kazati u ime kojeg ponuđača koji iznos nudi.

5. Predsjednik ili ovlašteni član Komisije pita tri puta daje li netko više od najvećeg prethodno ponuđenog iznosa i konstatira poslije trećeg poziva koji je najveći iznos ponuđen i ime ponuđača.

Predsjednik ili ovlašteni član Komisije konstatira da najpovoljnija ponuda jest ona koja je dana na najveći novčani iznos naknade za stjecanje prava na privremeno korištenje javne površine u odnosu na početni iznos naknade.

Izlicitirani iznos predstavlja dnevnu naknadu po m2 ukupne površine svih strana za oglašavanje za cijelo razdoblje korištenja koje se plaća u mjesečnim iznosima.

Sudioniku u postupku javnog nadmetanja koji da najpovoljniju ponudu iznos jamstva će se uračunati prilikom utvrđivanja naknade, a sudionicima koji ne uspiju sa svojim ponudama uplaćeni iznos jamstva će se vratiti.

Svaki sudionik javnog nadmetanja ima pravo, tijekom rada Komisije, davati primjedbe na rad Komisije, na tijek i sadržinu zapisnika i iste se unose u zapisnik o javnom nadmetanju.

Zapisnik o radu Komisije potpisuju svi sudionici javnog nadmetanja, zapisničar i svi članovi Komisije.

Sudionik koji je ponudio najveći iznos potpisuje izjavu da je ponudio najveći iznos, s naznakom visine iznosa koja čini sastavni dio zapisnika.

Postupak javnog nadmetanja će se u svemu ostalom provesti prema odredbama članka 24., 25. i 26. Odluke o oglašavanju na teritoriju Grada Subotice.

Javno nadmetanje (dražba) bit će održano 12. 6. 2019. godine s početkom u 12 sati u Plavoj sali Gradske kuće, Subotica, Trg slobode broj 1.

Kompletan tekst Oglasa bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Subotica, Trg slobode br. 1, na II. katu u razdoblju od 24. 5. 2019. godine do 3. 6. 2019. godine, u Službenom listu Grada Subotice, na internetu na web adresi www.subotica.rs, a tekst Oglasa u listu Magyar Szó, Subotičke novine i Hrvatska riječ.

Sve informacije u vezi s oglasom mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne poslove, stambena pitanja i građevinsko zemljište, II. kat, ured broj 213-1 ili na tel: 024/626-806 svakog radnog dana od 08 do 12 sati.

Sastavni dio ovog Oglasa je popis lokacija predviđenih za postavljanje bilborda na teritoriju Grada Subotice i prigradskih naselja.

Gradonačelnik

Bogdan Laban v. r.

 

  1. Lokacije postavljanja bilborda na javnim površinama unutar građevinskog reona Subotice i Palića:

 

R.br.

Opis lokacije

Broj bilborda

Oznake

bilborda iz Plana

Maksimalna

površina prostora za oglašavanje (m2)

Visina iznosa jemstva

(dinara)

1.

Beogradski put II

4

Bg7, Bg8, Bg12, Bg13

136,8

84,884.40

2.

Beogradski put III

4

Bg9, Bg14, Bg15, Bg16

136,8

84,884.40

3.

"Palićki put" III

5

P11, P12, P15, P16, P35

171,0

106,105.50

4.

"Palićki put" IV

5

P10, P13, P14, P17, P34

171,0

106,105.50

5.

"Palićki put" V

3

P20, P22, P37

102,6

63,663.30

6.

"Palićki put" VII

5

P18, P19, P21, P36, P38

171,0

106,105.50

7.

"Palićki put" VIII

5

P23, P24, P25, P26, P39

171,0

106,105.50

8.

"Palićki put" IX

6

P28, P29, P30, P40, P41, P42

205,2

127,326.60

9.

Somborski put II

6

So5, So6, So7, So8, So9, So10

205,2

127,326.60

10.

"Kelebijski put" I

3

K1, K14, K15

102,6

63,663.30

11.

"Kelebijski put" II

5

K2, K3, K4, K5, K16

171,0

106,105.50

12.

"Kelebijski put" III

5

K6, K7, K8, K17, K18

171,0

106,105.50

13.

"Kelebijski put" IV

3

K11, K19, K20

102,6

63,663.30

14.

"Kelebijski put" V

5

K11, K12, K21, K22, K23

171,0

106,105.50

15.

Senćanski put II

3

Se2, Se8, Se9

102,6

63,663.30

16.

Senćanski put III

2

Se10, Se11

68,4

42,442.20

17.

Senćanski put IV

4

Se3, Se12, Se13, Se14

136,8

84,884.40

18.

Senćanski put V

4

Se4, Se5, Se15, Se16

136,8

84,884.40

  1. Lokacije postavljanja bilborda na javnim površinama unutar građevinskog reona vangradskih mesnih zajednica - naselja:

 

R.br.

Opis lokacije

Broj bilborda

Oznake

bilborda iz Plana

Maksimalna

površina prostora za oglašavanje (m2)

Visina iznosa jemstva

(dinara)

1.

Kelebija I

5

Ke1, Ke2, Ke4, Ke5, Ke6,

171,0

106,105.50

2.

Kelebija II

3

Ke3, Ke7, Ke8

102,0

63,663.30

3.

Bajmok I

2

B2, B3

68,4

42,442.20

4.

Bajmok II

4

B1, B4, B5, B6, B7

136,8

84,884.40

5.

Čantavir

5

Č1, Č2, Č3, Č4, Č5

171,0

106,105.50

6.

Bačko Dušanovo

1

BD1

34,2

21,221.10

7.

Stari Žednik

4

Ž1, Ž2, Ž3,Ž4

136,8

84,884.40

8.

Hajdukovo

4

H1, H2, H3,H4

136,8

84,884.40

9.

Bački Vinogradi

2

BV1, BV2

68,4

42,442.20

 

 

 

 


 

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay