Kolumne Kolumne

Velika očekivanja

 

Nacionalna vijeća nacionalnih manjina u Srbiji od nedavno imaju dvije adrese – dva tijela koja u opisu posla imaju zaštitu i unapređivanje ljudskih i manjinskih prava. Prva adresa je Ured za ljudska i manjinska prava, drugo je tijelo konstituirano već ranije u Narodnoj skupštini – Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost spolova u čijem je djelokrugu, među ostalim, i razmatranje prijedloga zakona i drugih općih akata, kao i drugih pitanja iz područja ostvarivanja prava nacionalnih manjina. 
Istina, nacionalna vijeća očekivala su formiranje Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a ne Ureda. Naime, predstavnici 14 manjinskih vijeća su u lipnju ove godine uputili inicijativu za odvajanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, argumentirajući ovaj zahtjev brojnošću nacionalnih vijeća i složenošću poslova koje oni obavljaju, kao i značajem koji nacionalne manjine Srbije imaju u njenom međunarodnom položaju. Predstavnici vijeća su smatrali i da resornog ministra trebaju predložiti nacionalna vijeća, kao i da to treba biti ličnost iz redova nacionalnih zajednica koja ima iskustva u bavljenju manjinskim pitanjima. 
Umjesto formiranja zasebnog Ministarstva formiran je Ured, a za direktora je, na prijedlog premijera, postavljen Dušan Ignjatović koji je više godina bio na čelu vladinog Ureda za suradnju s Haškim tribunalom. Vijeća tako nisu dobila niti svoje ministarstvo, ni svog ministra. Novopostavljeni direktor pojasnio je da Ured kao vladina služba nema iste ingerencije kao Ministarstvo niti kao Uprava, već kao vladina služba radi stručne poslove za Vladu i ministarstva u području unapređenja ljudskih i manjinskih prava, u području praćenja propisa, predlaganja i iniciranja izmjena propisa, a u nadležnosti ostaje i financiranje nacionalnih vijeća. Ignjatović je kao glavne prioritete istaknuo razvijanje antidiskriminacijske strategije i promidžbu načela i principa tolerancije. Prema njegovoj ocjeni u Srbiji nema sustavnih kršenja ljudskih prava, ali ima problema i netolerancije, pa i nasilja prema marginalnim grupama. Ignjatović je izrazio očekivanje veoma dobre suradnje s nacionalnim vijećima nacionalnih manjina u Srbiji, a za sada se predstavnici nacionalnih vijeća nisu oglasili.
J. D. 
 
  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay